Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u srbiji

Fakultet veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine Fakultet veterinarske medicine
Fakultet veterinarske medicine Beograd

 

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je jedan od najstarijih i po broju studenata i nastavnika jedan od najvećih veterinarskih fakulteta u regionu. Nalazi se u blizini najužeg centra grada, između Slavije i Autokomande – neposredno ispod Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. Od svog osnivanja, 1936. godine, na njemu je završilo studije više od 8000 veterinara, preko 1000 specijalista u različitim oblastima veterinarske delatnosti, 440 magistra i 650 doktora veterinarskih nauka. Na Fakultetu trenutno studira oko 1000 studenata.

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, rešenjem br. 612-00-669/1/2009-04 od 13.07.2009. godine. Pored akreditacije obrazovnih aktivnosti i studijskih programa integrisanih osnovnih i diplomskih akademskih studija, doktorskih akademskih studija i specijalističkih akademskih studija, Fakultet je akreditovan i za naučno-istraživački rad, rešenjem Odbora za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija pri Ministarstvu nauke i životne sredine Republike Srbije, br. 021-01-61/26 od 19.02.2007. godine.

Fakultet je član Evropskog udruženja veterinarskih fakulteta (European Association of Establishments of Veterinary Education EAEVE), koja je nadležna za utvrđivanje standarda i akreditaciju veterinarskih fakulteta u Evropi. U skladu sa tim preuzeo je i obavezu da obrazovni sistem uskladi sa evropskim standardima, što predstavlja preduslov za prihvatanje diploma u svim državama Evrope.

Osnovna delatnost Fakulteta je pedagoški rad sa studentima u okviru osnovnih studija veterinarske medicine, poslediplomskih – doktorskih akademskih studija i akademskih specijalizacija, programa za kontinuiranu edukaciju veterinara, zatim naučno-istraživački i stručni rad. Na ovim poslovima trenutno radi 97 nastavnika (docenti, vanredni i redovni profesori), 47 asistenata, više stručnih saradnika, laboranata i tehničkog osoblja, pri čemu su na određenim poslovima angažovani i studenti na poslediplomskim studijama, doktoranti i specijalizanti, kao i stažisti volonteri.

Na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu se praktično od 2004. godine studira po nastavnom planu i programu koji je u dobroj meri bio usklađen sa principima Bolonjske deklaracije, pri čemu je najnoviji studijski program, akreditovan 2009. godine, rešenjem Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, br. 612-001456/4/2008-04 od 24.04.2009. godine, u potpunosti usaglašen sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

 

Osnovni podaci o studijama

Osnovne studije veterinarske medicine se kategorišu kao integrisane osnovne i master akademske studije, koje traju 12 semestara, što studentima obezbeđuje 360 ESPB bodova. Studijski program je maksimalno rasterećen nepotrebnog ponavljanja gradiva iz srednje škole. Studenti od prvog dana studiranja slušaju opštestručne predmete koji imaju za cilj da ih uvedu u uže stručne, predkliničke i kliničke predmete. Predmeti su povezani u logičnom nizu koji obezbeđuje postepeno ulaženje u najuže oblasti veterinarske medicine, koje predstavljaju osnov sa sticanje veština neophodnih za obavljanje veoma odgovornih poslova vezanih za zaštitu zdravlja životinja, a posredno i za zaštitu zdravlja ljudi.

Na svakoj godini studenti upisuju, slušaju i polažu obavezne i izborne predmete. U prve četiri godine, studenti su pored obaveznih predmeta dužni da upišu i polože određeni broj izbornih predmeta, pri čemu se prilikom upisa u petu godinu opredeljuju za jednu izbornu oblast (paket izbornih predmeta) i u okviru nje slušaju određeni broj obaveznih izbornih predmeta. U okviru izborne oblasti studenti se kroz posebne kurseve i dodatni fond praktične nastave pripremaju za izradu diplomskog rada, što im obezbeđuje direktno uključivanje u praksu iz odabrane oblasti.

Shodno Statutu Fakulteta veterinarske medicine, svršeni studenti dobijaju zvanje DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE – obrazovni stepen MASTER, sa kojim mogu da rade u svim oblastima veterinarske delatnosti bez obzira na odabranu izbornu oblast, uz logičnu prednost izborne oblasti prilikom konkurisanja i rada u odabranoj oblasti, zatim da upišu neki od poslediplomskih studijskih programa – doktorske akademske studije u trajanju od tri godine ili akademsku specijalizaciju u trajanju od jedne godine.

 

Upis u prvu godinu studija

Prvu godinu integrisanih osnovnih i diplomskih akademskih studija mogu da upišu kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (gimnaziju, srednju veterinarsku, medicinsku, zubotehničku, poljoprivrednu, hemijsku, farmaceutsku školu i sl.). Svi kandidati polažu prijemni ispit iz hemije i biologije. Izbor kandidata se obavlja na osnovu opšteg uspeha u sva četiri razreda srednje škole i ostvarenog uspeha na prijemnom ispitu. Od maksimalnih 100 poena, pri tome, kandidat na osnovu uspeha u srednjoj školi može da dobije najviše 40 poena a na prijemnom ispitu najviše 60 poena.

Fakultet planira da u školskoj 2012/2013. godini upiše 156 studenata: 150 na teret budžeta Republike Srbije i 6 samofinansirajućih. Konačnu odluku o broju budžetskih studenata u narednoj godini doneće uskoro Ministarstvo prosvete.

Detaljni podaci o načinu polaganja prijemnog ispita i ispitnim pitanjima mogu se naći u INFORMATORU O PRIPREMI ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, koji sadrži preko 1000 pitanja iz biologije i hemije. Informator se može nabaviti na Fakultetu. Dodatne informacije o upisu u prvu godinu, načinu polaganja prijemnog ispita i načinu studiranja, mogu se videti na internet stranici Fakulteta: www.vet.bg.ac.rs (Informator o studijskim programima i pravilima studiranja na Fakultetu veterinarske medicine, Pravilnik o integrisanim osnovnim i diplomskim akademskim studijama, Statut fakulteta itd.) ili dobiti na adresi: info@vet.bg.ac.rs .

 

 

 


blog comments powered by Disqus