1 Oglasa za posao za grad Dom Zdravlja Stari Grad


Dom Zdravlja Stari Grad

Filter oglasa

Izaberite grad
Izaberite kategoriju
Izaberite tip posla
Stručna sprema
Plata u dinarima

Poslovi na vaš email

Kategorije
Grad

OGLAS
OGLAS

Oglasi Dom Zdravlja Stari Grad

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti/specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Postavljen od Dom Zdravlja Stari Grad

6 dana do isteka

Beograd

80000-120000 din

Naziv posla: - Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti/specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršilac 

 

 Opšti


/ tipični opis posla 

· Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju,  

· Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno - vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici, 

· Sprovodi procenu funkcionalnog stanja pacijenta koje obuhvata: posturu, hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova,tonus, trofiku i  snagu mišića po MMT, refleksnuaktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere, stanje periferne cirklacije, test aktivnosti dnevnog života, podoskopiju, plantogram, 

· Organizuje i sprovodi propisane sistematske preglede, 

· Učestvuje u posebnim programima (mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti),  

· Obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede,određujenačin i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja,određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede,  

· Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala,  

· Daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti,  

· Zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajućezdravstvene ustanove,  

· Sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;  

· Učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, 

· Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, 

· Učestvuje u edukaciji studenata, lekara na stažu i lekara na specijalizaciji kao i zdravstvenih radnika i saradnika, 

· Obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i njemu odgovara za svoj rad. 

 

 Uslovi:  

 Stručna sprema/obrazovanje 

 Visoko obrazovanje:   

· na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz fizikalne medicine i reahabilitacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;  

· na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.  

 

 Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo 

· stručni ispit;  

· licenca;

 

· specijalistički ispit;  

· poznavanje rada na računaru 

· najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.  

 

 Način zasnivanja radnog odnosa:  

 - naodređeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog 

 

 Radno vreme: Puno radno vreme. 

 

 Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta: 

· Prijavu na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, broj telefona i e-mail adresu 

· Diploma/uverenje o završenom Medicinskom fakultetu  

· Licenca/Rešenje o licenci 

· Diploma/uverenje o položenom stručnom ispitu 

· Diploma/uverenje o položenom specijalističkom ispitu Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika. 

Kriterijumi za prijem u radni odnos i rangiranje kandidata su: prosečna ocena i ocena na razgovoru (intervju). 

Rok za prijavu kandidata je 04.01.2022.

Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000 Beograd, sa naznakom: ,,Konkurs - Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije “. 

Prijave dostavljene elektronskom poštom neće se uzeti u razmatranje. 

Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima. 

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“. 

 

Pročitaj više

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

  • kontakt@klikdoposla.com
  •  
  • Radno vreme:
  •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2022 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima

Poslovi arhiva