OGLAS

Kragujevac: Prosečne zarade i poslovne prilike u 2023.

Kragujevac: Prosečne zarade i poslovne prilike u 2023. 

Iako Kragujevac predstavlja značajan ekonomski centar, zarade u ovom gradu su niže od republičkog proseka. 

Podaci Republičkog zavoda za statistiku otkrivaju da je prosečna neto plata u Kragujevcu u novembru 2023. godine iznosila 84.755 dinara, što je za 5.201 dinar manje u poređenju sa prosekom na teritoriji Republike Srbije. 

Prosečne zarade u Kragujevcu 

Ukoliko detaljnije analiziramo plate u Kragujevcu, jasno se uočava da su one za oko 5.8% niže u odnosu na republički prosek. Ovaj podatak reflektuje značajnu razliku između regionalnih ekonomija unutar Srbije i ukazuje na varijacije u lokalnim tržištima rada i industrijskoj strukturi. Iako Kragujevac ima industrijsku tradiciju, naročito u automobilskom sektoru, prosečne zarade sugerišu da su mogućnosti za visokim primanjima nešto ograničenije u poređenju sa glavnim ekonomskim centrima zemlje. 

Poređenje sa republičkim prosekom 

Prosečna zarada u Kragujevcu za novembar 2023. godine bila je niža za 5.201 dinar u odnosu na republički prosek, što stvara određeni jaz u primanjima. 

Razlike u zaradama reflektuju kako varijacije u ekonomskom razvoju, tako i različitost sektora koji dominiraju pojedinim regionima. Kao rezultat, poslovne prilike i kapaciteti za zaradu se razlikuju. 

U Kragujevcu prosečna plata manja je za 5.8% od republičkog proseka. 

Iako Kragujevac stoji bolje od mnogih drugih gradova u Srbiji, razlika u odnosu na Beograd, Novi Sad i Niš naglašava regionalne ekonomske disparitete. Ovo može uticati na odluke o karijeri i migracije radne snage unutar zemlje. 

Kako Kragujevac stoji u odnosu na druge gradove 

U poređenju sa ostalim većim gradovima u Srbiji, zarade u Kragujevcu su relativno niže. 

 • Beograd: Prosečna neto plata za 30.562 dinara viša
 • Novi Sad: Za 20.759 dinara veća prosečna zarada
 • Niš: Prosečno primanje veće za 870 dinara 

Grad Kragujevac se nalazi na četvrtom mestu po visini zarada među pomenutim gradovima. 

Regionalni ekonomski disbalans evidentan je kroz razlike u prosečnim zaradama između gradova. 

Pregled zarada po sektorima 

Struktura i razvitak industrijskih sektora utiču na nivo prosečnih zarada u Kragujevcu. Automobilska industrija, imajući u vidu prisustvo kompanije FIAT Chrysler Automobiles, predstavlja značajan deo ekonomske slike grada i doprinosi prosečnoj zaradi, dok sektor usluga postepeno jača, pružajući diverzifikovaniji spektar poslovnih prilika. 

Pojava novih tehnoloških i IT kompanija donosi snažnu dinamiku na tržište rada u Kragujevcu, manifestujući se kroz postepeno povećanje prosečnih zarada u ovom sektoru. Sa druge strane, trgovina, građevinarstvo i obrazovni sektor imaju tendenciju da prate nacionalne trendove, a samim tim i varirajuće plate koje su, u zavisnosti od specifične branše i nivoa stručne kvalifikacije, niže ili u skladu s republičkim prosekom. 

Najbolje plaćene industrije 

Privredni sektor u Kragujevcu je širok i raznovrstan, a najbolje plaćene industrije obuhvataju automobilsku i IT industriju. Sa stalnim prilivom stranih investicija, posebno ističemo sektor visokotehnološke proizvodnje i razvoja. 

Farmaceutska industrija takođe beleži visoke prosečne zarade. Ona stoji u rangu sa globalnim trendovima i potrebama. 

Industrija proizvodnje uređaja i opreme za energetiku predstavlja sektor koji, pored IT sfere, pokazuje konstantan rast zarada. Tu su i napredne tehnologije u razvoju novih materijala, koji zahtevaju visok nivo specijalizacije. 

Osim toga, sektor finansijskih usluga i menadžment savetovanje nude izuzetno konkurentne plate, prateći potrebu za stručnjacima iz oblasti finansija, rizika i strategijskog planiranja. Kvalitetno obrazovanje i stručno usavršavanje su ključni za dostizanje visokih pozicija u ovim industrijama. 

Sektori sa prostorom za rast 

U Kragujevcu, nekoliko sektora pokazuje obećavajuće trendove rasta i mogućnosti zapošljavanja. 

 1. Informacione Tehnologije (IT)
 2. Automobilska Industrija
 3. Energetika
 4. Visokotehnološka Proizvodnja
 5. Farmaceutska Industrija 

Uprkos nižim zaradama u poređenju sa Beogradom, Kragujevac je privlačan zbog nižih troškova života i investicionog potencijala. 

Posebno se ističu start-up i razvojne kompanije koje koriste lokani talent i postojeće resurse. 

Analiza tržišta rada 

Tržište rada Kragujevca karakteriše diverzifikovan industrijski portfolio, u kojem preovladavaju sektori kao što su automobilska industrija, energetika i visokotehnološka proizvodnja. Uz značajno prisustvo Univerziteta u Kragujevcu, koji doprinosi kontinuiranom razvoju kvalifikovanog kadra, grad pruža osnovu za razvoj stručnosti u različitim oblastima. Ovo u kombinaciji sa nižim troškovima života i rastućim brojem domaćih i stranih investicija, čini grad potencijalno atraktivnim za razvoj karijere. Ipak, povećanje konkurentnosti i približavanje zarada republičkom proseku ostaje izazov na koji lokalne vlasti i preduzetnici treba da odgovore adekvatnim strategijama zapošljavanja i investicijama u ekonomski razvoj. 

Trenutna potražnja za zaposlenima 

Trenutno, Kragujevac doživljava rast potražnje za kvalifikovanim radnicima, posebno u industrijama koje prednjače. S obzirom na industrijski razvoj, potrebni su specijalisti u oblastima kao što su inženjerstvo, IT i menadžment. Od kandidata se očekuje da imaju odgovarajuće kvalifikacije, iskustvo i da su spremni da se kontinuirano usavršavaju. 

Stalni napredak tehnološke sfere doprinosi potrebi za stručnjacima iz IT sektora. Proizvodne i energetske kompanije takođe pokazuju trend povećanja zapošljavanja, starajući se da privuku talente beneficijama i konkurentnim platama. Dinamično tržište rada reflektuje se kroz brojne oglase za posao, koji ciljaju na lica različitih nivoa obrazovanja i iskustva. Ovaj trend otvara nove šanse za zaposlenje, posebno za mlade koji ulaze na tržište rada. 

Pored industrijskog sektora, i uslužne delatnosti u Kragujevcu bilježe povećanu potražnju za radnom snagom. Segmenti poput trgovine, turizma i ugostiteljstva konstantno traže radnike različitih profila, od sezonskih do stalnih zaposlenih. Sve veći broj start-up kompanija i poslovanje velikih trgovačkih lanaca dodatno pokreće potrebu za zapošljavanjem u ovim oblastima. 

Konačno, obrazovni sistem grada pruža podršku ekonomskom rastu kroz generisanje kvalifikovanog kadra. Na ove potrebe odgovaraju i brojnije stručne obuke i kursevi, što je prilika za nezaposlene da steknu nove veštine i povećaju šanse za zaposlenje. Konkurencija na tržištu motiviše kako poslodavce, tako i kandidate da kontinuirano rade na poboljšanju kvalifikacija i usluga, dok lokalne vlasti teže kreiranju povoljnog poslovnog okruženja. 

Perspektivne poslovne grane 

U Kragujevcu, kao potencijalno perspektivne poslovne grane ističu se IT sektor i automobilska industrija. Kontinuirani razvoj tehnologije i digitalizacija podstiču potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. 

Automobilska industrija, predvođena kompanijom Fiat Chrysler Automobiles, kontinuirano zahteva svežu radnu snagu. 

Napredovanje u oblastima obnovljivih izvora energije i ekoloških tehnologija otvara nova radna mesta. Fokus na održivi razvoj i energetsku efikasnost pokazuje da je Kragujevac otvoren za zelene inicijative. 

Sektori poput finansija, osiguranja i nekretnina takođe beleže rast. Specijalizovane stručne službe, koje obuhvataju pravne, računovodstvene i konsultantske servise, sve su traženije. Ovo ukazuje na značajan potencijal Kragujevca kao centra za razvoj visokostručnih usluga, što doprinosi diversifikaciji lokalne ekonomije. 

Investicioni potencijal Kragujevca 

Kragujevac poseduje značajan investicioni potencijal zahvaljujući razvoju industrijskih zona, koje su opremljene savremenom infrastrukturom i pristupačnim komunalnim uslugama. Povoljna geografska pozicija i povezanost sa važnim putevima doprinose atraktivnosti grada kao destinacije za domaće i strane investitore, što otvara mogućnosti za nova ulaganja i pokretanje inovativnih projekata. 

Strategija ekonomskog razvoja grada se fokusira na privlačenje investicija u visokotehnološke i zeleni̇ sektore, posebno naglašavajući podsticajne mere za preduzetnike i investicione fondove zainteresovane za održive tehnologije i inovacije. 

Podsticaji za preduzetnike 

Kragujevac, prepoznajući važnost preduzetništva, razvija programe podrške namenjene malim i srednjim preduzećima. Svrha ovih programa je da olakšaju pristup finansijskim sredstvima, edukaciji i savetodavnim uslugama. 

Lokalna samouprava pruža subvencije i olakšice u vidu smanjenja poreza i doprinosa, oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi, kao i pomoć u procesu registracije i licenciranja poslovanja. Pored toga, različiti fondovi nude povoljne kredite i garancije za kreditiranje, čime se olakšava kapitalizacija i razvoj novih preduzetničkih poduhvata. Poseban fokus stavlja se na inovativne startapove i preduzeća bazirana na znanju. 

Grad Kragujevac takođe sarađuje sa razvojnim agencijama koje pružaju mentorstvo i podršku u izradi biznis planova i marketinških strategija. Pomaže se u uspostavljanju kontakata sa potencijalnim investitorima i povezivanju sa ključnim industrijama, što preduzetnicima omogućava uspešnije pozicioniranje na tržištu. 

U cilju povećanja konkurentnosti lokalnih preduzeća, grad realizuje i obuke za razvoj digitalnih veština i uvođenje tehnoloških inovacija u poslovanje. S tim u vezi, organizuju se radionice, seminari i kursereći radna mesta sa visokom dodatom vrednošću. Edukativne inicijative usmerene su ka osnaživanju preduzetnika da iskoriste digitalnu transformaciju i nove tehnologije za unapređenje svojih poslovnih aktivnosti. 

Razvojne zone i infrastruktura 

Kragujevac je identifikovan kao centar privrednog razvoja u regionu Šumadije i Pomoravlja. Pomoću svoje razvijene infrastrukture i strateških lokacija, privlači domaća i strana ulaganja. 

Unapređenje industrijskih zona i razvoj infrastrukture ključni su za privlačenje investitora. Zato su u Kragujevcu razvijene zone opremljene neophodnim saobraćajnim, energetskim i telekomunikacionim povezivanjem. 

Ipak, postoji konstantna potreba za ulaganjem u dalje poboljšanje infrastrukture, kako bi se osigurala bolja povezanost sa glavnim transportnim rutevima. Ovo bi dalje olakšalo priliv novih investicija i stimulisalo biznis okruženje. 

Strateškim planiranjem razvoja, grad Kragujevac nastoji da unapredi postojeće i izgradi nove industrijske parkove. Napori se posebno usmeravaju na sektore sa visokom tehnologijom, kao i na održiv razvoj. 

U skladu sa tim, Grad Kragujevac kontinuirano radi na pružanju neophodne podrške investitorima, što povoljno utiče na ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta. 

 

Često postavljana pitanja o poslovima u Kragujevcu (FAQ) 

Kako biste pronašli odgovore na najčešća pitanja o poslovima u Kragujevcu, pročitajte sledeće informacije: 

1. Koje su prosečne zarade u Kragujevcu? 

Prosečna neto plata u Kragujevcu u novembru 2023. iznosila je 84.755 dinara, što je manje za 5.200 dinara od republičkog proseka. 

2. Kako se prosečna zarada u Kragujevcu upoređuje sa drugim gradovima u Srbiji? 

U poređenju sa Beogradom, Novim Sadom i Nišom, prosečna zarada u Kragujevcu je niža. Na četvrtom je mestu po visini zarada. 

3. Gde mogu pronaći poslove u Kragujevcu? 

Za pronalaženje poslova u Kragujevcu, preporučujemo da posetite online platforme za zapošljavanje, portal klik do posla na stranici poslovi Kragujevac, kao i lokalne agencije za zapošljavanje. 

4. Koji su sektori najzastupljeniji u Kragujevcu? 

Kragujevac je poznat po automobilskoj industriji, ali takođe ima raznovrsne sektore kao što su informacione tehnologije, uslužne delatnosti, trgovina i obrazovanje. 

5. Kako mogu unaprediti svoje šanse za pronalaženje posla u Kragujevcu? 

Da biste povećali svoje šanse za pronalaženje posla u Kragujevcu, preporučujemo da ažurirate svoj CV, steknete relevantne veštine i iskustvo, i aktivno pratite oglase za posao Kragujevac na portalu Klik do posla. Oglasi na portalu klik do posla su uvek odličan izbor bilo da ste poslodavac ili prodavac. 

Napomena: Ove informacije su tačne u novembru 2023. godine i mogu se promeniti tokom vremena. 

Autorska prava: Klik do posla 


Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima