OGLAS

Ugovor o radu: Kako ga pravilno popuniti i potpisati

Ugovor o radu: Kako ga pravilno popuniti i potpisati 

Ugovor o radu predstavlja temelj radnog odnosa između poslodavca i zaposlenog. Precizno definisane obaveze obezbeđuju pravnu sigurnost za obe strane. 

Jasno definisani uslovi rada su neophodni za kvalitetan profesionalni angažman i očuvanje radnih prava. Ugovor o radu je ključni dokument koji to omogućava. 

Zakonik o radu propisuje obavezne elemente ugovora koji se ne smeju izostaviti kako bi ugovor bio pravno valjan. Ovi elementi čine ugovor jasnim i pravednim za sve uključene strane. 

Definicija i vrste ugovora o radu 

Ugovor o radu predstavlja pravni akt koji uređuje odnos između poslodavca i zaposlenog, obuhvatajući njihova međusobna prava i obaveze. 

Zakonski, postoji više vrsta ugovora o radu, koji se razlikuju u zavisnosti od trajanja radnog odnosa: na neodređeno vreme, na određeno vreme, za obavljanje određenih poslova, za rad na sezonskim poslovima ili učenje i obavljanje pripravničkog staža. 

Ključna razlika između ugovora na neodređeno i na određeno vreme ogleda se u trajanju zaposlenja. 

Bitni elementi ugovora o radu 

Ugovor o radu mora jasno da specificira podatke o poslodavcu i zaposlenom, uključujući detalje o stručnoj spremi i vrsti posla. Preciznost ovih informacija je temelj pravnog odnosa. 

Radno mesto i trajanje ugovora su takođe ključni, kao i vrste radnog odnosa - određeno ili neodređeno vreme. Jasno definisanje ovih aspekata osigurava transparentnost i očekivanja. 

Pravilna sadržina ugovora o radu predstavlja vaš štit protiv pravnih nejasnoća. 

Osnovna zarada, način njene isplate, kao i radno vreme su sastavni delovi ugovora. Poštovanje ovih elemenata osigurava finansijsku stabilnost i balans privatnog i profesionalnog života. 

Razlika između ugovora na određeno i neodređeno vreme 

Ugovor na neodređeno vreme obezbeđuje trajni radni odnos bez vremenskog ograničenja. 

Zaključuje se kada poslodavac i radnik imaju perspektivu dugoročne saradnje, najčešće nakon odsluženog probnog rada. 

Ugovor na određeno vreme veže se za precizno određeni vremenski period i obično se koristi za privremene, projektne ili sezonske poslove. 

Ovaj ugovor ne može trajati duže od određenih zakonskih ograničenja i mora imati jasno definisan razlog zaključenja na određeni period. 

Radnik zaposlen na određeno vreme često ima nestabilniji status i manju sigurnost posla. 

Zakonski uslovi za validnost ugovora 

Zasnivanje radnog odnosa u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o radu, koji precizira uslove pod kojima ugovor o radu postaje validan. Ugovor mora biti izrađen u pisanoj formi, potpisan od strane poslodavca i zaposlenog, dok njegov sadržaj treba da odražava sve bitne elemente propisane ovim zakonom. 

Navedeni zakon takođe zahteva da ugovor o radu bude zaključen pre početka obavljanja posla od strane radnika. U suprotnom, smatraće se da je ugovor zaključen na neodređeno vreme stupanjem radnika na posao, čime se dodatno štite prava zaposlenih. 

Pismena forma i obavezan sadržaj 

Zakonik o radu nalaže da se ugovor o radu zaključuje pismeno, potpisom obiju strana.    

 • Naziv i sedište poslodavca   
 • Lično ime zaposlenog, mesto prebivališta ili boravišta   
 • Vrsta i stepen stručne spreme zaposlenog   
 • Naziv i opis poslova   
 • Mesto rada   
 • Vrsta radnog odnosa-radni odnos   
 • Trajanje ugovora na određeno vreme i osnov zasnivanja   
 • Datum početka rada   
 • Radno vreme   
 • Novčani iznos osnovne zarade   
 • Elementi za utvrđivanje zarade i ostalih primanja   
 • Rokovi za isplatu zarade i drugih primanja   
 • Trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena 

Ako su određene stavke regulisane drugim aktima, ugovor to samo navodi. 

Nepostojanje pisane forme može dovesti do zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme. 

Radni odnos, pravilnik o radu i kolektivni ugovor su ključni dokumenti koji regulišu radne uslove. Radni odnos se uspostavlja potpisivanjem ugovora o radu, u kojem se definišu prava i obaveze zaposlenog i poslodavca. Pravilnik o radu detaljno opisuje interna pravila i procedure, dok kolektivni ugovor uređuje prava i beneficije zaposlenih. Takođe, radni odnos se često primenjuje i probni rad, koji omogućava poslodavcu da proceni sposobnosti novog zaposlenog. 

Posledice nezaključenja pisane forme ugovora 

Nepostojanje pisane forme ugovora može dovesti do pravnih komplikacija za oba ugovorna tela.    

 1. Automatsko zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme pri stupanju na rad bez pisanog ugovora.   
 2. Otežano dokazivanje uslova rada kao što su radno vreme, visina zarade, i druge radne obaveze.   
 3. Pravna nesigurnost što se tiče prava i obaveza i zaposlenog i poslodavca.   
 4. Moguće administrativne kazne za poslodavca zbog kršenja Zakona o radu.Zaposleni bez pisane forme ugovora ostaje u neizvesnoj situaciji.Odsustvo formalnog ugovora može dovesti do neslaganja i sporova. 

Prava i obaveze iz ugovora o radu 

Ugovor o radu definira pravni okvir odnosa između zaposlenog i poslodavca, pri čemu se prava zaposlenog odnose na zaradu, radno vreme, odmor, zaštitu na radu i druge uslove rada. Obaveze zaposlenog uključuju izvršavanje radnih zadataka, poštovanje radne discipline, kao i primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu. 

Poslodavac je zadužen za ispunjavanje obaveza prema zaposlenom, što uključuje isplatu zarade, obezbeđivanje uslova za siguran i zdrav rad, te pridržavanje radnog vremena i odmora u skladu sa ugovorom i zakonom. 

Zaposlenje je ključni faktor za ostvarivanje prihoda, ali prilikom prekida radnog odnosa, zaposleni može imati pravo na otpremninu. Porez: Važno je imati u vidu da otpremnina može biti oporezovana prema važećim poreskim propisima. 

Osnovna prava zaposlenih 

Zaposleni imaju pravo na pravičnu i sigurnu zaradu koja odgovara vrsti i složenosti obavljenih poslova. Ovdje je naglašena i pravovremena isplata zarade koja treba da bude u skladu sa ugovorenim i zakonskim odredbama. 

Pored zarade, svaki radnik ima zakonom zagarantovano pravo na dnevni i nedeljni odmor, kao i godišnji odmor koji se mora koristiti u skladu sa zakonskim propisima i kolektivnim ugovorima. Takođe, zaposleni imaju pravo na bezbednost i zaštitu zdravlja na radu, što poslodavac mora da obezbedi kreiranjem odgovarajućih uslova i organizacijom rada. 

Važno je i pravo na rad u skladu sa stručnom spremom i kvalifikacijama, što omogućava radnicima da se profesionalno razvijaju i napreduju. Pravo na obuku i usavršavanje je takođe važan aspekt koji doprinosi boljim radnim rezultatima i većoj produktivnosti. 

Na kraju, ne sme se zanemariti ni pravo zaposlenih na zaštitu privatnosti i ličnih podataka, kao i pravo na slobodu izražavanja mišljenja i pristup informacijama koje su bitne za obavljanje radnih zadataka. Poslodavac je dužan da poštuje ova prava u skladu sa zakonom i etičkim principima, osiguravajući time radnu atmosferu koja podstiče lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih. 

Poslodavčeve obaveze prema zaposlenima 

Poslodavac je odgovoran za isplatu zarade u dogovorenom obimu i rokovima koje ugovor o radu određuje. 

Osim redovnih primanja, poslodavci su dužni da organizuju radno vreme u skladu sa zakonskim normama, omoguće korišćenje godišnjeg odmora, obezbede bezbedne uslove rada, te da na adekvatan način zaštite zdravlje svojih zaposlenih. Ukoliko poslodavac zapostavi bilo koju od ovih tačaka, može biti izložen pravnoj odgovornosti i sankcijama nadležnih organa. 

Svaki poslodavac mora da osigura poštovanje prava na radno okruženje koje podstiče profesionalni razvoj i napredovanje zaposlenih. To uključuje prilike za obuku i usavršavanje, kao i uslove za ostvarivanje adekvatnog radnog učinka. 

Konačno, poslodavac ima obavezu da štiti privatnost zaposlenih i njihove lične podatke, osigurava slobodu mišljenja i izražavanja, te pruža pristup informacijama neophodnim za efikasno obavljanje poslova. Nepoštovanje ovih principa može dovesti do pravnih konsekvenci i umanjiti poverenje i moral zaposlenih, što direktno utiče na produktivnost i uspeh kompanije. 

Završetak radnog odnosa 

Završetak radnog odnosa regulisan je zakonskim propisima i odredbama ugovora o radu. Radni odnos može prestati sporazumno, otkazom, istekom ugovora o radu na određeno vreme ili iz drugih razloga predviđenih zakonom. 

U slučaju otkaza, postoji obaveza poštovanja perioda otkaznog roka koji je definisan ugovorom ili zakonom. Takođe, postoji pravo na otpremninu, ukoliko je to predviđeno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu i to u situacijama kada otkaz daje poslodavac. 

Zaposleni ima pravo na zaštitu u slučaju neopravdanog otkaza i može pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava pred nadležnim organima ili sudom. 

Rokovi i uslovi za otkaz 

Otkazni rok je period najavljenog prekida radnog odnosa koji moraju poštovati i poslodavac i zaposleni. Rok počinje da teče danom uručenja obaveštenja o otkazu zaposlenom. Prema Zakonu o radu, otkazni rok može da varira u zavisnosti od razloga za otkaz i vrste ugovora. 

Kada je reč o uslovima za otkaz, oni moraju biti u skladu s propisima i pravedni. Poslodavac je obavezan da zaposlenom navede opravdane razloge za otkaz, kao što su ekonomske okolnosti, tehnološke promene ili nezadovoljavajući rad zaposlenog. Nepoštovanje ovih propisa može rezultirati nezakonitim otkazom. 

U slučaju nezakonitog otkaza, zaposleni ima pravo na pravnu zaštitu i pokretanje sudskog postupka. Neophodno je da zaposleni o tome obavesti nadležne organe u zakonom predviđenim rokovima. Ovakvi postupci mogu dovesti do poništavanja otkaza ili obeštećenja zaposlenog. 

Rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju nezakonitog otkaza su strogo regulisani. Za početak postupka pred nadležnim organima, zaposleni ima obično rok od 30 dana od dana prijema rešenja o otkazu. Pritom je važno imati dokaze koji opravdavaju zahtev za zaštitu prava. 

U specifičnim situacijama, kao što su otkazi zbog diskriminacije ili povrede prava iz radnog odnosa, rokovi i uslovi za otkaz se dodatno komplikuju. U takvim slučajevima, konsultovanje sa pravnim stručnjacima postaje neophodno. 

Postupak u slučaju sporazumnog raskida ugovora 

Sporazumni raskid ugovora o radu je proces koji zahteva dosledno pridržavanje zakonskih procedura.    

 1. Inicijativa za sporazumni raskid može poteknuti od zaposlenog ili poslodavca, a zahteva pismenu formu.   
 2. Dogovor o uslovima raskida uključuje datum prestanka ugovora, isplatu svega što je zaposlenom dugovano, kao i eventualne dodatne obaveze.   
 3. Potpisivanje sporazuma o raskidu od strane oba ugovorna subjekta, što ovaj dokument čini pravno obavezujućim.   
 4. Uračunavanje otkaznog roka ili njegovo eventualno otpisivanje uz saglasnost obiju strana.   
 5. Ovlašćenje za zastupanje u slučaju potrebe je neophodno ukoliko se sporazum potpisuje preko treće osobe.Sporazum se arhivira kao deo personalne dokumentacije zaposlenog i poslodavca.Zakonska regulativa nalaže obaveze obema stranama pri sporazumnom raskidu, uključujući i izradu overenog završnog računa. 

Često postavljana pitanja o radnom ugovoru 

U ovom FAQ-u pružamo odgovore na neka često postavljana pitanja o radnom ugovoru. 

1. Šta je ugovor o radu? 

Ugovor o radu je pisani sporazum između zaposlenog i poslodavca koji reguliše njihove radne odnose. 

2. Kako se zaključuje ugovor o radu? 

Ugovor o radu se zaključuje potpisivanjem između zaposlenog i poslodavca. 

3. Koje informacije treba da sadrži ugovor o radu? 

Ugovor o radu treba da sadrži informacije o poslodavcu, zaposlenom, vrsti posla, mestu rada, trajanju ugovora, radnom vremenu, zaradi i drugim primanjima. 

4. Da li ugovor o radu može biti na određeno vreme? 

Da, ugovor o radu može biti zaključen na određeno vreme, ali mora biti jasno naznačeno trajanje i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme. 

5. Da li ugovor o radu mora biti potpisan? 

Da, ugovor o radu mora biti potpisan od strane zaposlenog i poslodavca kako bi bio važeći. 

6. Da li ugovor o radu može biti usmeni? 

Ne, ugovor o radu mora biti zaključen u pisanoj formi potpisivanjem. 

7. Da li ugovor o radu može biti promenjen? 

Ugovor o radu može biti promenjen samo uz saglasnost obe strane i u skladu sa zakonskim propisima. 

8. Kako se završava ugovor o radu? 

Ugovor o radu može se završiti otkazom od strane zaposlenog ili poslodavca, istekom vremena na koje je ugovor zaključen ili sporazumnim raskidom. 

9. Da li zaposleni ima pravo na određene beneficije prema ugovoru o radu? 

Da, ugovor o radu može sadržati odredbe o beneficijama kao što su naknade za prevoz, topli obrok, zdravstveno osiguranje i druge pogodnosti. 

10. Koja prava i obaveze ima zaposleni prema ugovoru o radu? 

Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, radno vreme, godišnji odmor, zaštitu na radu i druge beneficije, ali takođe ima i odgovornosti kao što su ispunjavanje radnih obaveza i poštovanje pravila poslodavca. 

11. Da li ugovor o radu može biti raskinut bez otkaza? 

Ugovor o radu može biti raskinut bez otkaza samo u slučajevima predviđenim zakonom, kao što su teške povrede radne discipline ili nemogućnost nastavka rada zbog zdravstvenih razloga. 

12. Koje su obaveze poslodavca prema ugovoru o radu? 

Poslodavac je dužan da obezbedi uslove rada u skladu sa zakonom, isplati zaradu na vreme, pruži odgovarajuću zaštitu na radu i poštuje prava zaposlenog utvrđena u ugovoru o radu. 

13. Koje su obaveze zaposlenog prema ugovoru o radu? 

Zaposleni je dužan da ispunjava radne obaveze, poštuje pravila poslodavca, pruža svoj rad u skladu sa ugovorenim uslovima i čuva poslovne tajne. 

14. Da li se ugovor o radu može preneti na drugu osobu? 

Ugovor o radu se ne može preneti na drugu osobu bez saglasnosti poslodavca. 

15. Kako se rešavaju sporovi vezani za ugovor o radu? 

Sporovi vezani za ugovor o radu mogu se rešavati putem pregovora, medijacije ili sudskim putem, u zavisnosti od prirode spora i zakonskih propisa. 

Autorska prava Klik do posla


Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima