OGLAS

Poslovi za strance u Beogradu: Sve o zaposlenju stranaca

Zamislite situaciju: dolazite iz inostranstva u Srbiju sa ciljem da pronađete posao i započnete novu karijeru. Međutim, suočavate se sa nizom pravnih procedura i obaveza, koje mogu biti prilično složene. 

Zato postoji zakonik o zapošljavanju stranaca u Srbiji koji uređuje ovu materiju. 

Ključni aspekti zapošljavanja stranaca obuhvataju dozvole za rad i boravak. 

Pravni okvir za zaposlenje stranaca 

Pravni okvir zapošljavanja stranaca u Srbiji konstituiše skup propisa koji regulišu uslove pod kojima strani državljani mogu pristupiti tržištu rada. Ovi propisi se, pre svega, baziraju na Zakonu o zapošljavanju stranaca, koji detaljno određuje osnovne preduslove za dobijanje dozvola potrebnih za zakonito zaposlenje

Sadržaj ovog zakona precizira proceduru i dokumentaciju koja je neophodna za uspešno podnošenje zahteva za rad i boravak u Srbiji. Takođe, reguliše i mogućnost samozapošljavanja stranaca, dajući priliku stranim državljanima da započnu sopstveni biznis na teritoriji Srbije. 

Zakon o zapošljavanju stranaca 

Zakon o zapošljavanju stranaca definše jasne uslove pod kojima stranci mogu pristupiti radnom tržištu Srbije. Precizira dokumentaciju i proceduru za dobijanje radnih dozvola. 

Potrebno je obezbediti dozvolu za rad i privremeni boravak kako bi stranac mogao legalno da se zaposli. Strogi kriterijumi osiguravaju poštovanje domaćeg tržišta rada i stranih radnika. 

"Dozvola za rad je ključna za zakonito zapošljavanje stranaca u Srbiji."

Zakon takođe reguliše samozapošljavanje, dajući šansu strancima da pokrenu vlastiti posao. Prateća regulativa i zakonske obaveze moraju se detaljno proučiti. 

Proces dobijanja radne dozvole 

Za rad u Srbiji, stranci moraju da prođu kroz jasno definisan proces dobijanja radne dozvole.  

 1. Podnošenje zahteva - Stranac ili poslodavac podnosi zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje. 
 2. Dokumentacija - Prilažu se potrebni dokumenti kao što su ugovor o radu, dokazi o kvalifikacijama i plaćena administrativna taksa. 
 3. Odobrenje - Nacionalna služba za zapošljavanje razmatra zahtev i izdaje radnu dozvolu ukoliko su ispunjeni uslovi. 
 4. Prikupljanje dokumenata - Pre podnošenja zahteva moraju se sakupiti svi neophodni dokumenti i dokazi o ispunjenosti uslova. 
 5. Plaćanje taksi - Neophodno je izmiriti finansijske obaveze u vidu administrativnih taksi. 
 6. Čekanje na odluku - Nakon podnošenja potrebno je sačekati odluku Nacionalne službe.Dozvole se izdaju na period ne duži od dozvole za privremeni boravak.Za uspešnu integraciju u radno okruženje, poštovanje procedura je ključno. 

Mogućnosti zapošljavanja u Beogradu 

Dosta mogućnosti ima u za posao u Beogradu za zapošljavanje stranaca. Poslovi za strance su zaista šarenoliki, od IT industrije, preko obrazovanja i medija, do turizma i ugostiteljstva, strani državljani mogu pronaći prilike za rad u skladu sa svojim obrazovanjem i veštinama. 

Strateške investicije i međunarodne kompanije u Beogradu često traže stručnjake iz inostranstva, čime se doprinosi multikulturalnom okruženju grada. Konkretno, potražnja za stranim jezicima, specijalističkim znanjima i međunarodnim iskustvom često rezultira otvaranjem radnih pozicija namenjenih strancima. 

Pronadjite posao u Beogradu sa platom od 80000 do 120000 dinara 

Ponašanje tržišta rada u Beogradu pokazuje širok spektar poslova sa atraktivnim platama.  

 1. Istražite online platforme za zaposlenje koje nude ažurne informacije o ponudama za posao. 
 2. Prijavite se na sajmove zapošljavanja jer su idealna prilika za neposredni kontakt sa poslodavcima. 
 3. Razmotrite industrije koje su u ekspanziji poput IT sektora, marketinga i prodaje. 
 4. Budite proaktivni koristeći profesionalne mreže poput LinkedIn-a. 
 5. Prijavite se za stručne obuke i kurseve koji mogu povećati vašu konkurentnost na tržištu rada.Lokalne kompanije i multinaconalne korporacije u Beogradu često traže nove talente. Održavanje koraka s tržištem rada znači biti u toku sa novim veštinama i trendovima u industriji. 

Zahtevi za privremeni boravak 

Da bi se strancu odobrio privremeni boravak u Srbiji, neophodno je priložiti validnu putnu ispravu i dokaze o smeštaju, zdravstvenom osiguranju i finansijskoj sposobnosti za život. Kompletna dokumentacija se podnosi nadležnoj Policijskoj upravi, uz obaveznu uplatu administrativnih taksi. 

Za privremeni boravak zbog rada, neophodan je i ugovor o zaposlenju ili delu, kao i pozitivno mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili rešenje koje ovlašćuje za rad u slučaju ranijeg zapošljavanja. 

Kriterijumi za odobravanje boravišta 

Pri odobravanju privremenog boravišta procenjuju se finansijska sredstva i smeštaj stranca. Dokazi o stabilnim prihodima su neophodni za odluku. 

Zdravstveno osiguranje mora biti validno tokom boravka. Pruža zaštitu i ispunjava zakonske zahteve. 

Dobijanje privremenog boravišta podrazumeva posmatranje opravdanosti boravka. Razmatraju se rad, školovanje, porodične ili druge aktivnosti koje pravdaju duži boravak. 

Odobravanje boravišta zavisi i od prethodnih boravaka i ponašanja stranca u Srbiji. Uzimaju se u obzir svi relevantni faktori: od poštovanja zakona, preko socijalnih veza, do prethodne saradnje sa domaćim institucijama. Neopravdani ili nelegalni prethodni boravci mogu uticati na odbijanje zahteva. 

Procedura prijave boravišta 

Stranac je dužan da prijavi svoje boravište u roku od 24 sata. To se čini u najbližoj policijskoj upravi prema mestu smeštaja. 

Prijavu boravišta vrši sam stranac ili domaćin. 

Potrebno je dostaviti dokaz o smeštaju, poput ugovora o najmu ili potvrde hotela. Takođe, potrebna je važeća putna isprava i popunjen obrazac za prijavu. 

O privremenom boravištu stranca obaveštava se nadležna policijska uprava. Dokumentacija koja se predaje uključuje, pored gore navedenih, i fotografije i dokaz o plaćenim taksama. Nakon provere podataka, izdaje se potvrda o prijavljenom boravištu, koja se može zahtevati u administrativnim i pravnim postupcima. Ova potvrda služi kao dokaz o legalnom boravku u Republici Srbiji. 

Koraci za samozapošljavanje stranaca 

Prvi korak ka samozapošljavanju jeste registracija preduzetničke firme ili drugog oblika delatnosti u Agenciji za privredne registre (APR)

Nakon uspešne registracije, potrebno je podneti zahtev za privremeni boravak iz razloga obavljanja privredne delatnosti, kao i zahtev za radnu dozvolu za samozapošljavanje u nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Na kraju, stranac treba da obezbedi dokaze o finansijskoj održivosti svog poslovnog plana i ispunjava uslove propisane zakonodavstvom. 

Osnivanje preduzetničke firme 

Postupak počinje registracijom preduzeća. 

Osnivač mora da obezbedi potrebnu dokumentaciju. Potrebno je priložiti potvrdu o upisu firme u Agenciju za privredne registre, popunjen APR obrazac, dokaz o plaćenom osnivačkom ulogu, lična dokumenta i dokaz o adresi preduzetničke firme. Zatim, sledi odabir pravne forme preduzeća, koja najčešće može biti preduzetnik, odnosno DOO za veće poslovne poduhvate. 

Izbor delatnosti je sledeći korak. 

Odluka o vrsti delatnosti utiče na buduće poslovanje. Treba obratiti pažnju na odabir delatnosti prema Klasifikaciji delatnosti, jer se od toga zavisi povoljnost poslovnog okruženja i moguće poreske olakšice ili obaveze. Osim toga, bitno je uzeti u obzir i zahtevanost opreme te stručne kvalifikacije koje poslovanje iziskuje. 

Zakonski uslovi moraju biti ispunjeni. 

Stranac osnivač dužan je da ispuni sve zakonske uslove predviđene za osnivanje preduzetničke firme u Republici Srbiji. Potrebno je dostaviti dokaze o posedovanju neophodnih sredstava za izdržavanje, zdravstveno osiguranje te opravdanost zahteva izabrane delatnosti za boravak u zemlji. 

Procedura obuhvata i odgovarajuće takse. 

Nakon kompletiranja svih prethodnih koraka, moraju se platiti odgovarajuće administrativne takse koje su uslovljene tipom i obimom registrovane delatnosti. Od 1. januara 2023. godine, svi koraci se mogu realizovati elektronskim putem, olakšavajući proceduru strancima koji osnivaju firmu u Srbiji. 

Administrativni postupak i neophodna dokumentacija 

Zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu podnosi se nadležnim organima u Srbiji.  

 • Važeća putna isprava – potrebna za dokazivanje identiteta i državljanstva. 
 • Prijava stana – dokaz o adresi boravišta u Srbiji, obavezna za registraciju stranca. 
 • Fotografije – dve fotografije koje zadovoljavaju zvanične kriterijume za dokumentaciju. 
 • Popunjeni formulati – precizno i tačno popunjena neophodna dokumentacija. 
 • Dokazi o finansijama – potvrde o dostatnim sredstvima za život tokom boravka. 
 • Zdravstveno osiguranje – dokaz o zdravstvenom osiguranju u skladu sa srpskim zakonima. 
 • Ugovor o radu – ili drugi oblik ugovora koji reguliše radni odnos. 
 • Mišljenje NSZ – za prvo zapošljavanje ili rešenje NSZ za produženje radnog odnosa. 
 • Dokaz o uplaćenoj taksi – za podnošenje zahteva i boravišnu taksu. 

Dokumentacija mora biti kompletna i predata u zakonom predviđenim rokovima. 

Pravilno popunjavanje i dostavljanje dokumentacije je ključno za uspešno dobijanje dozvola. 

Zahvaljujući novoj usluzi eKonzulat, stranci koji žele da se zaposle u Srbiji mogu jednostavno podneti zahtev za vizu i radnu dozvolu istovremeno, čime se ubrzava proces izdavanja dozvole za rad.

Kancelarija za IT i eUpravu predstavila je eKonzulat kao novu uslugu namenjenu strancima koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle, omogućavajući im da lakše obave sve administrativne postupke.

Stranci koji apliciraju za vizu D sada mogu istovremeno podneti zahtev za radnu dozvolu Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahvaljujući usluzi eKonzulat, čime se znatno povećava efikasnost procesa izdavanja dozvole za rad.

Često postavljana pitanja o poslovima za strance u Beogradu 

U ovom FAQ-u pružamo odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o poslovima za strance u Beogradu. 

1. Ko se smatra strancem u Srbiji? 

Strancem se smatra svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije. 

2. Kako se reguliše zaposlenje stranaca u Srbiji? 

Zaposlenje stranaca u Srbiji reguliše Zakon o zapošljavanju stranaca, koji podrazumeva zaključivanje ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom. 

3. Koje dozvole su potrebne strancima za zaposlenje u Srbiji? 

Da bi se stranac zaposlio u Srbiji, mora da poseduje dozvolu za privremeni boravak na teritoriji Srbije i dozvolu za rad. 

4. Kako se reguliše boravak stranaca u Srbiji? 

Boravak stranaca u Srbiji reguliše Zakon o strancima, koji podrazumeva boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalno nastanjenje. 

5. Kako se podnosi zahtev za privremeni boravak stranca u Srbiji? 

Zahtev za privremeni boravak stranac podnosi nadležnoj Policijskoj upravi u mestu boravišta, uz priložene odgovarajuće dokumente kao što su važeća putna isprava, prijava stana, fotografije i popunjeni formulari. 

6. Ko izdaje dozvolu za rad strancima u Srbiji? 

Dozvolu za rad strancima u Srbiji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje, koja može izdati ličnu radnu dozvolu ili radnu dozvolu, u zavisnosti od vrste zaposlenja. 

7. Ko može podneti zahtev za radnu dozvolu za zapošljavanje stranca? 

Zahtev za radnu dozvolu za zapošljavanje stranca može podneti poslodavac, uz ispunjenje određenih uslova kao što su nepostojanje otpuštanja zaposlenih usled promena na radnim mestima i pronalazak domaćih radnika sa odgovarajućim kvalifikacijama. 

8. Koje dokumente je potrebno priložiti uz zahtev za izdavanje dozvole za zaposljavanje stranaca u Srbiji? 

Uz zahtev za izdavanje dozvole za zaposljavanje stranaca u Srbiji, potrebno je priložiti dokumente kao što su rešenje o upisu poslodavca u registar, putna isprava stranca, odobrenje za privremeni boravak, uverenje iz baze obaveznog socijalnog osiguranja, predlog ugovora o radu ili drugog ugovora, diploma ili uverenje o stručnoj spremi, i druge relevantne dokumente. 

9. Koje su obaveze poslodavca koji zapošljava stranca u Srbiji? 

Poslodavac koji zapošljava stranca u Srbiji ima obavezu da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, snosi troškove izdavanja radne dozvole i isplati sva novčana potraživanja u skladu sa propisima o radu. 

10. Šta se dešava ako poslodavac zaposli stranca bez odgovarajuće dozvole? 

Poslodavac koji zaposli stranca bez odgovarajuće dozvole za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. 

Napomena: Ovi odgovori su informativnog karaktera i ne predstavljaju pravno savetovanje. Preduzmite dodatne korake i konsultujte se sa relevantnim institucijama kako biste dobili tačne informacije o zaposlenju stranaca u Srbiji. 


Ostale vesti

OGLAS

Već 11 godina naše usluge koriste hiljade zadovoljnih poslodavaca.

KLIKDOPOSLA

KONTAKT

 • [email protected]
 •  
 • Radno vreme:
 •    Ponedeljak-Petak:09:00-21:00

Klikdoposla © Copyright 2024 All Rights Reserved

Uslovi korišćenja

Poslovi po gradovima